Volume 1, Number 2, 2003

No 文章 作者 1 亞太地區股市動態不對稱性之研究 黃怡博、陳達新、陳君達 A…

Volume 1, Number 1, 2003

No 文章 作者 1 台灣大陸母子公司間知識移轉與吸收影響因素之研究 黃家齊、洪國堅 A…